OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ STUDNI POMIAROWYCH NA SIECI
WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. ROBOTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK,
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W DNIU

26 CZERWCA 2019 R. W GODZINACH 8:00 - 15:00

NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWA DOLINA
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA INFORMUJE, ŻE PONOWNE WŁĄCZENIE WODY DO SIECI,
MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWE POGORSZENIE JAKOŚCI WODY.

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne

FUNDUSZE UNIJNE - Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2014-2020

Nasz Projekt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek w dniu 10.02.2010 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1, Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski"

Dnia 10.09.2013 r. aneksem rozszerzono zakres rzeczowy Projektu o kolejny Kontrakt X związany z budową kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie.

W październiku 2014 r. zakres rzeczowy Projektu rozszerzono o kolejny Kontrakt XI związany z rozbudową węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacją istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu.

Przedsięwzięcie dotyczyło budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze dotąd nieskanalizowanym oraz modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie aglomeracji Ozimek.

Cele projektu:
 • ochrona wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 333
 • ochrona wód powierzchniowych rzeki Mała Panew stanowiącej podstawowe źródło zasilania wód Jeziora Turawskiego,
 • uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie,
 • zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej spełniającej wymogi obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 • z uwagi na zlewniowy charakter projektu i położenia Gminy Ozimek ochrona wód zbiornika Jezioro Turawskie,
 • ochrona terenów chronionych Lasów Stobrawsko-Turawskich.

Projekt realizował cele Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przyczynił się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, co nadaje mu charakter strategiczny. Był on również zgodny z I Priorytetem Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Nasz Projekt swoim zakresem obejmował aglomerację Ozimek, utworzoną w 2005 r. Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/13/05 o równoważnej liczbie mieszkańców: 22 454, do której należą miasto Ozimek i wsie: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk.

Znaczną część obszaru zajmują lasy należące do chronionego obszaru Lasów Stobrawsko-Turawskich.Nasz projektW ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Ozimek przeprowadzono:
 • budowę około 99 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach gminy,
 • budowę solarnej suszarni osadów pościekowych na terenie rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Antoniowie,
 • przebudowę i modernizację 5 stacji uzdatniania wody,
 • rozbudowę węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie.

W wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia zwiększył się procent skanalizowania aglomeracji Ozimek z 51% do 84%, co stanowi wzrost o 33%. Przyrost RLM związany był z podłączeniami mieszkańców dotychczas nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej.

Zakres inwestycji zapewnił możliwość przyłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej około 6480 mieszkańców gminy Ozimek i dodatkowych 687 RLM pochodzących z działalności usługowo-przemysłowej.


Harmonogram realizacji projektu

» Kontrakt I - "Krasiejów" 12.08.2010 - 30.11.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów

» Kontrakt II - "Biestrzynnik, Dylaki" 08.02.2011 - 29.12.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzynnik
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylaki

» Kontrakt III - "Szczedrzyk" 06.05.2011 - 20.03.2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk

» Kontrakt IV - "Grodziec" 10.08.2011 - 09.09.2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec

» Kontrakt V - "Ozimek-Schodnia" 22.11.2010 - 29.03.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Schodnia

» Kontrakt VI - "Suszarnia" 20.10.2011 - 30.09.2013
Budowa suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków Antoniów

» Kontrakt VII - "SUW" 25.11.2010 - 31.05.2013
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w mieście Ozimek ul. Częstochowska i Polna oraz w miejscowościach Mnichus, Biestrzynnik, budowa centralnej dyspozytorni w Antoniowie.

» Kontrakt VIII - "Poprawa zaopatrzenia w wodę" 20.09.2010 - 31.08.2011
Budowa pompowni i sieci wodociągowej w Ozimku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika dolnego w Szczedrzyku.

» Kontrakt IX - "Inżynier kontraktu" 14.07.2010 - 31.12.2015
Inżynier kontraktu/ Inspektor Nadzoru.

» Kontrakt X - "Krzyżowa Dolina" 11.07.2013 –- 30.05.2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowa Dolina.

» Kontrakt XI - "Rozbudowa węzła stabilizacji osadów" 05.03.2015 –- 30.09.2015
Adaptacja ist. osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu.Mapa


Całkowita wartość Projektu: 75.807.490,81 zł brutto (w tym VAT 13.665.876,80 zł)

 • środki własne: 19.583.083,26;
 • Fundusz Spójności: 37.377.594,65;
 • kredyt inwestycyjny ze środków WFOŚiGW w Opolu: 18.846.812,90

Realizowany przez PGKiM Sp. z o.o. Projekt przyczynił się do realizacji celów horyzontalnych polityki wspólnotowej dotyczących wyrównywania szans. Dotyczyło to w dużej mierze wyrównywania szans rozwojowych miast i wsi, poprzez budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Niewątpliwie realizacja inwestycji wpłynęła na podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem oraz przyczyniła się do stymulowania wzrostu gospodarczego regionu. Finalną datą zakończenia projektu jest 31 grudzień 2015r.eBOK BIP