Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Piszą o nas !

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury artykułu Wiadomości Ozimskich pt. "Modernizacja oczyszczalni idzie pełną parą".Przebudowa i modernizacja oczysz­czalni ścieków w Antoniowie to strategiczna inwestycja dla gospo­darki wodno-ściekowej w naszej gminie. O tym informowaliśmy Państwa w lutym 2021 r. Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace na terenie budowy.

- Aktualnie prace są prowadzone na trzech obiektach jednocześnie – mówi Roland Wrzeciono - Prezes PGKiM Sp. z o.o. – Nowy reaktor biologiczny pozytywnie przeszedł próbę szczelności, polegającej na zalaniu wodą technolo­giczną do pełnej pojemności roboczej. Na osadniku wtórnym metodą studniarską wykonano rząpię i wylano beton na posadzce. Natomiast na nowej części mechanicznej wykonano już ściany obiektu nowej pompowni ścieków, suchej komory pomp i obiektu kratopiaskownika – ten ostatni jest za­głębiony na ponad 9 m poniżej poziomu terenu.

- Bardzo skrupulatnie kontrolujemy realizację inwestycji, a raz w miesiącu odbywają się rady budowy, podczas których omawiany jest postęp prac. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że na ten moment nie ma opóźnień w realizacji kontraktu i wszystko przebiega zgodnie z aktualnym progra­mem robót – dodaje prezes Wrzeciono. - Zgodnie z programem inwestycja powinna się zakończyć w 2023 roku. Zakres prac jest ogromny, a wartość kontraktu to około 37,5 mln zł.

To dobrze zainwestowane środki, które nie tylko zwiększą wydajność oczyszczalni z 18,3 tyś. RLM do 26,4 RLM. Przełożą się przede wszystkim na zwiększenie jakości procesów oczyszczania ścieków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że po zatruciu rzeki Odry w ubiegłym roku podwyższono wymogi dot. badania jakości wody w rzekach przed i po wlocie oczyszczonych ścieków. Oprócz badania jakości wody w rzece, PGKiM w trybie ciągłym raz na 1 godzinę pobiera próbkę ścieków oczysz­czonych, które są badane i poddawane analizie w akredytowanym laboratorium.

- Ta inwestycja jest konieczna, przede wszyst­kim ze względu na stan oczyszczalni, która jest już w bardzo dużym stopniu „zużyta” i koniecznie wymaga modernizacji – kontynuuje Wrzeciono - Praca w tak silnie agresywnym środowisku powo­duje, że tego typu obiekty wymagają modernizacji co ok. 20 – 25 lat, więc jest to odpowiedni czas na wykonanie koniecznych prac.

Mieszkańcy, firmy i rolnicy skorzystają na tej inwestycji. Uzyskają możliwość zrzutu ścieków z wozu asenizacyjnego lub beczki do stacji zlewnej ścieków dowożonych bez wjazdu na teren oczyszczalni, ponieważ planowane jest wybudowanie nowej stacji zlewnej przy wjeździe na oczyszczalnię.

- Do budowy reaktora biologicznego wyko­rzystano 1500 m3 betonu C35/45 W8 XA2 oraz 350 ton stali zbrojeniowej. Natomiast osadnik wtórny pochłonął 800 m3 betonu i 100 ton stali zbrojeniowej, a do części mechanicznej pompow­nia wraz z kratopisakownikiem zużyto 300 m3 betonu i 50 ton stali. To łącznie 2600 m3 betonu i 500 ton stali zbrojeniowej – mówi Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji w Spółce Grzegorz Wiench.

Cały proces modernizacji oczyszczalni jest tak skonstruowany przez inżynierów, aby możliwa była ciągła praca oczyszczalni zatem mieszkańcy mogą nie zauważyć nawet, że prace są prowadzone.

Do zrealizowania w kolejnych etapach są jeszcze budowa budynku wielofunkcyjnego, modernizacja budynku stacji transformatoro­wej z planowanym do zakupu agregatem prądotwórczym, który zabezpieczy oczyszczalnię na wypadek całkowitego braku zasilania.

Marcin Widera

 Film prezentuje postęp prac budowanych na oczyszczalni ścieków. Nagranie z kamery drona. 

Liczba odsłon: 212