Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Informacja Spółki ws. pojawiających się sygnałów o odczuwalnym chlorze w sieci wodociągowej.

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka informacji dotyczącej skarg mieszkańców Ozimka na wysoki poziom chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia, uprzejmie informujemy j.n.:

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, w tym PGKiM Spółka z o.o., są zobligowane do przestrzegania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wymóg ten dotyczy wody uzdatnionej, pochodzącej ze wszystkich 5 Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanych na terenie naszej gminy Ozimek, w tym również ujęcia wody przy ul.  Częstochowskiej w Ozimku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kontrolują przestrzeganie przepisów wymienionych w rozporządzeniu m.in. w zakresie:

  • prowadzenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne wewnętrznej kontroli jakości wody,

  • informowania inspektora sanitarnego o przekroczeniach parametrów jakości wody oraz przekazywania  wyników badań w określonych w przepisie terminach,

  • zakresu badania jakości wody;

  • sposobu informowania konsumentów o jakości wody;

  • sposobu postępowania w przypadku, gdy jakość wody nie spełnia wymagań jakościowych i in.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Spółka corocznie ustala w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu (PPIS) harmonogram badań jakości pobieranej wody, włączając w to również częstotliwość prowadzonych badań jak i zakres badanych parametrów. Pobory odbywają się stale w tych samych punktach na sieci wodociągowej, są to tzw. punkty zgodności jak również na samych Stacjach Uzdatniania Wody. Częstotliwość pobierania próbek do badań jest uzależniona od wielkości rozbioru dla danej stacji i musi być zgodna z rozporządzeniem, średnio jest to 1 raz na 3 miesiące. Harmonogram badań opiniowany jest przez PPIS, następnie PGKiM Sp. z o.o. przesyła co kwartał raport (również do UGIM w Ozimku) wraz ze Sprawozdaniami badań, dokumentującymi wywiązywanie się z obowiązku jego realizacji. Ponadto, 6-krotnie w ciągu roku wykonywane są przez akredytowane laboratorium SGS Sp. z o.o. z Pszczyny dodatkowe badania jakości wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody. Każdorazowo natychmiast po powzięciu informacji o ewentualnym przekroczeniu, Spółka jest zobligowana informować o tym fakcie PPIS.

Dezynfekcja wody to jeden z etapów uzdatniania wody. Chlor, a właściwie podchloryn sodu, ma właściwości silnie utleniające, dzięki czemu skutecznie blokuje rozwój drobnoustrojów.

Przedsiębiorstwo informuje, że do dezynfekcji wody uzdatnionej od lat używa podchlorynu sodu (CHLOR-BAS Podchloryn sodu S) firmy P.P.U.H. Bassau z Prószkowa, który posiada pozytywny atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny z Warszawy. Jednocześnie zawiadamiamy, że jest to jedyny środek służący do dezynfekcji stosowany przez Przedsiębiorstwo, dementując tym samym pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o stosowaniu przez Spółkę fluoru.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - część D dodatkowe wymagania chemiczne Tabela 1, dopuszczalna wartość chloru wolnego w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekroczyć 0,3 mg/l. Informujemy, że przyjęte nastawy układu dozującego podchloryn sodu wynosiły dotychczas 0,24 ml/impuls. Impuls oznacza 1 dawkę na 100 litrów wody. Częstotliwość podawania chloru jest uzależniona od poboru wody na sieci. Oznacza to, że w przypadku braku poboru, układ dozujący znajduje się w stanie spoczynku i nie dozuje podchlorynu sodu.  Niezwłocznie po powzięciu informacji z mediów społecznościowych o mieszkańcach skarżących się na jakość wody w miejscowości Ozimek i Antoniów, Spółka podjęła decyzję o zmniejszeniu poziomu dawkowania podchlorynu sodu do wartości 0,16 ml/impuls. Przy nastawie pompki 0,16 ml/impuls, stężenie chloru wolnego w wodzie uzdatnionej na sieci wynosi 0,10 – 0,16 mg/l tj. nadal poniżej wartości zadanej w rozporządzeniu.

Warto również nadmienić, że w przypadku ujęcia wody w Ozimku przy ul. Częstochowskiej, temperatura wody surowej wynosi aż 28 °C. W procesie uzdatniania wody do spożycia jest ona schładzana do temperatury ok 21 °C i dopiero tłoczona do sieci. Podwyższona temperatura wody przeznaczonej do spożycia może powodować, iż zapach chloru jest organoleptycznie bardziej odczuwalny.

Jednocześnie informujemy że, Wydział Wodociągów i Kanalizacji realizuje systematyczne płukanie sieci wodociągowej na całym terenie gminy Ozimek, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem ustalonym z Zarządem Spółki. Ma to na celu utrzymywanie odpowiedniej jakości wody w każdym miejscu na sieci, również u Odbiorców, którzy zamieszkują peryferyjne obszary Gminy.

Obecnie na terenie naszej aglomeracji Ozimek znajduje się 9 najstarszych sieci wodociągowych, wybudowanych w latach 50 – 70–tych. PGKiM Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby sukcesywnie je modernizować i tym samym minimalizować ich awaryjność oraz poprawiać jakość dostarczanej mieszkańcom wody pitnej.

Liczba odsłon: 251