Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ozimek.


W dniu 18.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną taryfę, która będzie obowiązywała na terenie gminy Ozimek przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie 26.05.2018r.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W10 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
b) woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych - woda do celów produkcji
napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
c) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną
do celów, o których mowa w pkt a)-b)TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2018/2019

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,40 3,67 9,00 9,72
W2 3,40 3,67 5,75 6,21
W3 3,40 3,67 14,00 15,12
W4 3,40 3,67 10,75 11,61
W5 3,40 3,67 21,50 23,22
W6 3,46 3,74 10,75 11,61
W7 3,48 3,76 9,00 9,72
W8 3,48 3,76 5,75 6,21
W9 3,48 3,76 14,00 15,12
W10 3,48 3,76 10,75 11,61TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2019/2020

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,61 3,90 9,00 9,72
W2 3,61 3,90 5,75 6,21
W3 3,61 3,90 14,00 15,12
W4 3,61 3,90 10,75 11,61
W5 3,61 3,90 21,50 23,22
W6 3,67 3,96 10,75 11,61
W7 3,69 3,99 9,00 9,72
W8 3,69 3,99 5,75 6,21
W9 3,69 3,99 14,00 15,12
W10 3,69 3,99 10,75 11,61TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2020/2021

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,68 3,97 9,00 9,72
W2 3,68 3,97 5,75 6,21
W3 3,68 3,97 14,00 15,12
W4 3,68 3,97 10,75 11,61
W5 3,68 3,97 21,50 23,22
W6 3,74 4,04 10,75 11,61
W7 3,76 4,06 9,00 9,72
W8 3,76 4,06 5,75 6,21
W9 3,76 4,06 14,00 15,12
W10 3,76 4,06 10,75 11,61TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018/2019

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 9,97 10,77 11,50 12,42
K2 9,97 10,77 8,25 8,91
K3 9,97 10,77 21,50 23,22
K4 9,97 10,77 18,25 19,71TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019/2020

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 10,50 11,34 11,50 12,42
K2 10,50 11,34 8,25 8,91
K3 10,50 11,34 21,50 23,22
K4 10,50 11,34 18,25 19,71TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2020/2021

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 10,82 11,69 11,50 12,42
K2 10,82 11,69 8,25 8,91
K3 10,82 11,69 21,50 23,22
K4 10,82 11,69 18,25 19,71STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Tabela A.
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik.

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Najwyższe dopuszczalne stężenia Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
netto Brutto
1 BZT5 440 26,31 28,41
2 ChZT 880 15,81 17,07
3 Zawiesina ogólna 480 4,87 5,26
4 Azot ogólny 80 26,31 28,41
5 Fosfor ogólny 14,5 26,31 28,41
6 Chlorki 1000 4,87 5,26
7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 460,65 497,50
8 węglowodory ropopochodne 15,0 460,65 497,50
9 Bar 5,0 691,02 746,30
10 Selen 1,0 691,02 746,30
11 Kobalt 1,0 691,02 746,30
12 Cynk 5,0 691,02 746,30
13 Miedź 1,0 863,43 932,50
14 Cyna 2,0 691,02 746,30

Tabela B.
Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków.

Lp. Wielkość przekroczenia Jednostka miary Stawka opłaty w złotych
netto Brutto
1 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH m3 1,32 1,43
2 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH m3 3,30 3,56
3 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH m3 6,58 7,11
4 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH m3 12,76 13,78
5 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C m3 0,66 0,71
6 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C i więcej m3 1,32 1,43

Liczba odsłon: 2141