Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie usług transportowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie rozpoczyna procedurę zmierzającą do wyłonienia w drodze konkursu ofert, wykonawcy usługi transportowej polegającej na przewozie w 2024 r. węgla kamiennego, sortymentu miał samochodami samowyładowczymi, z kopalni ROW Chwałowice w Rybniku, na składowisko węgla ciepłowni w Schodni k/Ozimka, ul. Ciepłownicza 16.

Planowana ilość węgla do przewiezienia - ok. 5500 ton w tym:

  • I KWARTAŁ 2024 r. - 2000 ton
  • II KWARTAŁ 2024 r. - 1000 ton
  • IV KWARTAŁ 2024 r. - 2500 ton

Wykonywanie usługi w sposób ciągły w dni robocze po 2 samochody / dobę.

Przewóz węgla musi być realizowany wyłącznie własnymi środkami transportu, bez możliwości dalszego podzlecania.

Zamawiający nie poniesie kosztów przejazdów wykonawcy usługi transportu, w razie niezaładowania samochodu wykonawcy węglem, z przyczyn niezawinionych przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

W przypadku zainteresowania świadczeniem wyżej opisanej usługi, prosimy o złożenie oferty zawierającej cenę netto (bez podatku VAT) za transport jednej tony miału oraz ilość samochodów własnych jaką oferent zamierza przeznaczyć do realizacji usługi (z podaniem ich dopuszczalnej ładowności).

Ofertę należy przesłać pocztą na adres n/Przedsiębiorstwa, bądź złożyć osobiście, w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na transport miału” w sekretariacie PGKiM w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54. Ostateczny termin złożenia oferty: 24.10.2023 r. godz.9,00.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.10.2023 r. o godzinie 9.15 w siedzibie PGKiM Sp. z.o.o. przy ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Wydziału Cieplnego tel. 77 4449 146, w dni robocze w godz. 7-15, lub e-mail: pgkim@pgkim.ozimek.pl

10.10.2023 r. dodano:

- Ogłoszenie o konkursie ofert

03.11.2023 r. dodano:

- Protokół z otwarcia ofert

Liczba odsłon: 1563