Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Prace projektowe związane z modernizacją Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie już rozpoczęte.

Pierwsze spotkanie robocze zainicjowane przez Prezesa Zarządu PGKiM Pana Rolanda Wrzeciono zostało przeprowadzone w dniu 15 czerwca 2021 r.      

Głównym celem, który ma towarzyszyć wszelkim działaniom w trakcie realizacji Kontraktu jest niezwłoczne opracowanie dokumentacji projektowej oraz osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości robót zmierzających do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego. Realizacja inwestycji pozwoli spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, a w szczególności wymagania Dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Obecny stan techniczny kluczowych obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków jest bardzo zły i wymaga gruntownego remontu. Zatem, pomimo trwającego sezonu urlopowego zintensyfikowano wszelkie prace projektowe, w celu niezwłocznego rozpoczęcia długo oczekiwanych robót budowlanych. Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na wysoką energochłonność procesu oczyszczania ścieków, nowy Zarząd Spółki podjął dodatkowe działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji instalacji poprzez zastosowanie i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. 

Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu ze strony Funduszu Spójności w ramach Projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” wdrażanego w ramach działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.  Wartość zadania brutto wyniesie ok. 24 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi ok.15 mln zł.

Liczba odsłon: 110