Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie jest podmiotem gospodarczym powołanym przez Gminę Ozimek w celu realizowania zadań Gminy Ozimek w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Przedsiębiorstwo zostało utworzone jako przedsiębiorstwo państwowe od 1982 roku, a w roku 1992 przekształcone zostało w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. 100% udziałów należy do Gminy Ozimek.

 

Obecnie przedsiębiorstwo swoją działalność produkcyjną i usługową prowadzi w ramach czterech podstawowych obszarów:

Wodociągi i kanalizacja – działalność związana z wydobyciem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją kanalizacji deszczowej oraz świadczeniem usługi w zakresie budowy odcinków nowych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka obecnie eksploatuje i zarządza m.in. ok. 153 km sieci wodociągowej, 135 km sieci kanalizacji sanitarnej ok. 25 km sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalnią ścieków o mocy przerobowej 3000m3/dobę wraz z komorą stabilizacji osadów ściekowych i solarną suszarnią tych osadów.

Produkcja i dystrybucja ciepła – działalność związana z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej. Spółka wytwarza ciepło we własnych źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 27,2 MWt, tj: w kotłowni węglowej o  łącznej mocy zainstalowanej 24 MWt , w kotłowni gazowej o  łącznej mocy zainstalowanej 2,1 MWt oraz w 16 kotłowniach lokalnych opalanych głównie olejem opałowym (13) oraz węglem kamiennym - ekogroszek (1) i gazem ziemnym (2) zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 MWt. Łączna długość cieci ciepłowniczej PGKiM wynosi ok. 8 km.

Zarządzanie nieruchomościami - Spółka zarządza (administruje) komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, nieruchomościami mieszkaniowymi Spółki oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, świadczy usługi utrzymania zieleni, remontowo-budowlane i inne.
Spółka zarządza zasobem mieszkaniowym Gminy, w skład którego wchodzi  68 mieszkań oraz 25-lokalowy budynek socjalny. PGKiM posiada 8 własnych budynków mieszkalnych , w których  znajduje się  197 mieszkań  i 7  lokali  użytkowych. PGKiM pełni rolę administratora dla ponad 70 Wspólnot Mieszkaniowych.

Gospodarka komunalna – działalność związana z wywozem nieczystości stałych i płynnych, eksploatacją targowiska miejskiego, prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, świadczeniem usługi sprzętowo-transportowych (koparko-ładowarki, samochody, autobusy, kontenerowce itp.), zimowym utrzymaniem dróg.

Liczba odsłon: 8395