Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Nasz projekt

 

W roku 2017 PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie kolejny raz w historii uzyskała dofinansowanie na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.  Proces aplikowania o środki finansowe, Przedsiębiorstwo rozpoczęło już w sierpniu 2016 r. Aby nasz wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musiał spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

 

W dniu 26 maja 2017 r. PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.             

 

Rolę Instytucji Wdrażającej projektu pełnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Początkowa wartość projektu wynosiła brutto 14 648 850,39 PLN, w tym przyznana wysokość dofinansowania to 7 638 857,47 PLN.

 

Przedsięwzięcie składało się wówczas z dwóch kontraktów inwestycyjnych.

Pierwszy dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Pustków, Schodnia oraz terenów dotychczas nieskanalizowanych w Ozimku.

Łącznie w ramach kontraktu wykonano ok. 12 km kanalizacji sanitarnej i podłączono 730  mieszkańców.

 

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczyło usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym.

 

Po inwestycjach związanych z budową kanalizacji sanitarnej kolejnym newralgicznym elementem, który należało zmodernizować była komunalna oczyszczalnia ścieków w Antoniowie. W dniu 29 czerwca 2020 roku rozszerzono zakres prowadzonych inwestycji o to niezwykle ważne przedsięwzięcie.

 

Ostatecznie całkowita wartość projektu brutto wzrosła do 52.399.352,40 PLN, w tym przyznana wysokość dofinansowania wyniosła 26.850.260,19 PLN.

 

Realizacja Projektu pozwala nam spełniać zobowiązania, które wynikają z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, a w szczególności wymagania Dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG dotyczącą odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu

PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 19 Umowy o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.