Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

                                                                                                                                    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichus i Krasiejów wraz z przebudową SUW Mnichus oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus"

Realizacja Projektu ma na celu porawę warunków życia mieszkańców miejscowości Mnichus i Krasiejów poprzez przyłączenie nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz przebudowanej sieci wodociągowej a także poprzez budowę przepompowni popłuczyn ze stacji uzdatniania wody. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji Projektu zostanie:

  • wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Mnichus
  • wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Krasiejów (ulica Szkolna, Niwki i Spacerowa)
  • przebudowana sieć wodociągowa w miejscowości Mnichus od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Leśnej
  • przebudowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Mnichus - budowa przepompowni popłuczyn wraz z rurociągiem tłocznym

Koszty kwalifikowane zadania netto: 5 643 291,35 zł

Dofinansowanie:                                  5 000 000,00 zł