Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Przedmiotem działalności Wydziału Wodociągów i Kanalizacji są :

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody

- uzdatnianiu wody

- dostarczaniu wody do Odbiorców

  • zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

- odprowadzaniu ścieków

- oczyszczaniu ścieków

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy i miasta Ozimek są zmodernizowane ujęcia wód podziemnych zlokalizowane w:

  • Ozimku, przy ulicy Częstochowskiej zasilające w wodę miejscowości: Ozimek, Antoniów, Krasiejów
  • Ozimku, przy ulicy Polnej zasilające w wodę miejscowości: Ozimek, Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina, Krasiejów
  • Mnichusie zasilające w wodę miejscowości: Mnichus, Grodziec, Chobie
  • Biestrzynniku zasilające w wodę miejscowości: Biestrzynnik, Dylaki
  • Szczedrzyku zasilające w wodę miejscowości: Szczedrzyk, Jedlice, Pustków, Schodnia

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

W Gminie Ozimek, ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków istnieją dwa rodzaje sieci kanalizacyjnej:

  • kanalizacja rozdzielcza odprowadzająca wody opadowe i roztopowe
  • kanalizacja rozdzielcza odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarna)


Spółka obecnie eksploatuje i zarządza m.in. ok. 153 km sieci wodociągowej, 135 km sieci kanalizacji sanitarnej i 25 km sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalnią ścieków o przepustowości 3000 m3/dobę wraz z komorą stabilizacji osadów ściekowych i solarną suszarnią tych osadów.


Wydział Wodociągów i Kanalizacji 
świadczy również usługi w zakresie budowy odcinków nowych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Liczba odsłon: 22532