Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ozimek.


W dniu 23.07.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną taryfę, która będzie obowiązywała na terenie gminy Ozimek przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie 31.07.2021 r.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W10 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W11 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W12 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W13 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W14 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W15 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W16 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W17 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W18 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W19 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W20 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W21 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W22 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa W23 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa W24 Odbiorcy usług pobierający wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych zgodnie z art. 22 ustawy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, bez stawki opłaty abonamentowej.

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
b) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną
do celów, o których mowa w pkt a)-b)TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa K2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa K3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa K4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa K5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa K6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa K7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.
Grupa K8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.
Grupa K9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 4,04 4,36 12,27 13,25
W2 4,04 4,36 9,27 10,01
W3 4,04 4,36 7,37 7,96
W4 4,04 4,36 5,87 6,34
W5 4,04 4,36 17,21 18,59
W6 4,04 4,36 14,21 15,35
W7 4,04 4,36 12,31 13,29
W8 4,04 4,36 10,81 11,67
W9 4,04 4,36 24,61 26,58
W10 4,04 4,36 9,80 10,58
W11 4,04 4,36 6,80 7,34
W12 4,04 4,36 4,90 5,29
W13 4,04 4,36 3,40 3,67
W14 4,09 4,42 12,27 13,25
W15 4,09 4,42 9,27 10,01
W16 4,09 4,42 12,31 13,29
W17 4,09 4,42 10,81 11,67
W18 4,09 4,42 17,21 18,59
W19 4,09 4,42 14,21 15,59
W20 4,09 4,42 12,31 13,29
W21 4,09 4,42 10,81 11,67
W22 4,09 4,42 4,90 5,29
W23 4,09 4,42 3,40 3,67
W24 4,09 4,42 0,00 0,00TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 4,04 4,36 12,27 13,25
W2 4,04 4,36 9,27 10,01
W3 4,04 4,36 7,37 7,96
W4 4,04 4,36 5,87 6,34
W5 4,04 4,36 17,21 18,59
W6 4,04 4,36 14,21 15,35
W7 4,04 4,36 12,31 13,29
W8 4,04 4,36 10,81 11,67
W9 4,04 4,36 24,61 26,58
W10 4,04 4,36 9,80 10,58
W11 4,04 4,36 6,80 7,34
W12 4,04 4,36 4,90 5,29
W13 4,04 4,36 3,40 3,67
W14 4,09 4,42 12,27 13,25
W15 4,09 4,42 9,27 10,01
W16 4,09 4,42 12,31 13,29
W17 4,09 4,42 10,81 11,67
W18 4,09 4,42 17,21 18,59
W19 4,09 4,42 14,21 15,35
W20 4,09 4,42 12,31 13,29
W21 4,09 4,42 10,81 11,67
W22 4,09 4,42 4,90 5,29
W23 4,09 4,42 3,40 3,67
W24 4,09 4,42 0,00 0,00TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 4,04 4,36 12,27 13,25
W2 4,04 4,36 9,27 10,01
W3 4,04 4,36 7,37 7,96
W4 4,04 4,36 5,87 6,34
W5 4,04 4,36 17,21 18,59
W6 4,04 4,36 14,21 15,35
W7 4,04 4,36 12,31 13,29
W8 4,04 4,36 10,81 11,67
W9 4,04 4,36 24,61 26,58
W10 4,04 4,36 9,80 10,58
W11 4,04 4,36 6,80 7,34
W12 4,04 4,36 4,90 5,29
W13 4,04 4,36 3,40 3,67
W14 4,09 4,42 12,27 13,25
W15 4,09 4,42 9,27 10,01
W16 4,09 4,42 12,31 13,29
W17 4,09 4,42 10,81 11,67
W18 4,09 4,42 17,21 18,59
W19 4,09 4,42 14,21 15,35
W20 4,09 4,42 12,31 13,29
W21 4,09 4,42 10,81 11,67
W22 4,09 4,42 4,90 5,29
W23 4,09 4,42 3,40 3,67
W24 4,09 4,42 0,00 0,00TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 11,86 12,81 12,25 13,23
K2 11,86 12,81 10,35 11,18
K3 11,86 12,81 8,85 9,56
K4 11,86 12,81 26,15 28,24
K5 11,86 12,81 23,15 25,00
K6 11,86 12,81 21,25 22,95
K7 11,86 12,81 19,75 21,33
K8 11,86 12,81 4,90 5,29
K9 11,86 12,81 3,40 3,67TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 11,86 12,81 12,25 13,23
K2 11,86 12,81 10,35 11,18
K3 11,86 12,81 8,85 9,56
K4 11,86 12,81 26,15 28,24
K5 11,86 12,81 23,15 25,00
K6 11,86 12,81 21,25 22,95
K7 11,86 12,81 19,75 21,33
K8 11,86 12,81 4,90 5,29
K9 11,86 12,81 3,40 3,67TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 11,86 12,81 12,25 13,23
K2 11,86 12,81 10,35 11,18
K3 11,86 12,81 8,85 9,56
K4 11,86 12,81 26,15 28,24
K5 11,86 12,81 23,15 25,00
K6 11,86 12,81 21,25 22,95
K7 11,86 12,81 19,75 21,33
K8 11,86 12,81 4,90 5,29
K9 11,86 12,81 3,40 3,67STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Tabela A.
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik.

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
netto Brutto
1 BZT5 440 27,90 30,13
2 ChZT 880 16,77 18,11
3 Zawiesina ogólna 480 5,17 5,58
4 Azot amonowy 200 27,90 30,13
5 Azot azotynowy 10,0 27,90 30,13
6 Fosfor ogólny 10,0 27,90 30,13
7 Chlorki 1000 5,17 5,58
8 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 488,36 527,43
9 węglowodory ropopochodne 15,0 488,36 527,43
10 Bar 5,0 732,59 791,20
11 Selen 1,0 732,59 791,20
12 Kobalt 1,0 732,59 791,20
13 Cynk 5,0 732,59 791,20
14 Miedź 1,0 915,37 988,60
15 Cyna 2,0 732,59 791,20

Tabela B.
Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków.

Lp. Wielkość przekroczenia Jednostka miary Stawka opłaty w złotych
netto Brutto
1 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH pH 1,40 1,51
2 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH 3,50 3,78
3 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH 6,98 7,54
4 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH 13,53 14,61
5 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C °C 0,69 0,75
6 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C i więcej 1,40 1,51

Liczba odsłon: 1880