Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie - Gmina Ozimek

Zlokalizowany w Antoniowie ul. Powstańców Śląskich 54, 46 – 040 Ozimek

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców miasta i gminy Ozimek po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczone odpady muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.

Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • odpady z papieru i tektury,
 • odpady z tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowań wielomateriałowych,
 • odpady szklane;
 • odpady niebezpieczne w rozumieniu art.6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, przeterminowane leki i chemikalia, termometry rtęciowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz, materiały ceramiczne, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa), gips,
 • zużyte opony z samochodów osobowych;
 • odpady zielone – bioodpady, (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.),
 • odzież i tekstylia.

 

W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • posegregowanych komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 0,5 tony/rok od właścicieli lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu) z ograniczeniem w zakresie odpadów materiałów budowlanych izolacyjnych typu papa [17 03 80] w ilości do 0,20 tony/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu) oraz posegregowanego styropianu i wełny izolacyjnej w ilości do 0,05 tony/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu);
 • odpadów wielkogabarytowych w ilości do 0,3 tony/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu);
 • zużytych opon z samochodów osobowych w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu).

 

Zaleca się, aby odpady niebezpieczne były oznakowane lub znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia. Pracownik PSZOK może również odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, w szczególności gdy ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej.

 

PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, 
 • odpadów zawierających azbest;
 • odpadów radioaktywnych,
 • szyb samochodowych i części samochodowych,
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych;
 • nie spełniających wymogów zawartych w Regulaminie korzystania ze stacjonarnego PSZOK w Antoniowie.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Następnie osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

Selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych miasta i gminy Ozimek przeznaczone są do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p.poż (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi PSZOK.

Godziny otwarcia PSZOK w Antoniowie:

poniedziałek, środa, piątek: 7:00 – 15:00,

wtorek, czwartek: 9:00 – 17:00,

sobota: 8:00 – 12:00.

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz Wielką Sobotę, 24 grudnia i 31 grudnia.


Telefon kontaktowy:

77 44 49 102 

77 44 49 103 

77 44 49 109 

Informacji dotyczących PSZOK udzielają na miejscu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 77 465 19 80.

Regulamin korzystania ze Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Antoniowie wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek www.ozimek.pl oraz PGKiM Spółki z o.o. w Antoniowie www.pgkim.ozimek.pl .

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK w Antoniowie należy zgłaszać do Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy u. Ks. J. Dzierżona 4B (pisemnie, telefonicznie – 77 462 28 06; 77 462 28 87 lub elektronicznie – mail: odpady@ugim.ozimek.pl ).

Dodatkowo skargi i wnioski mogą być również kierowane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie ul. Powstańców  Śl. 54, 46 - 040 Ozimek, tel. 77 44 49 100, mail: pgkim@pgkim.ozimek.pl

Liczba odsłon: 14950