Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Przedmiotem działalności Wydziału Komunalnego są:

  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,

  • dystrybucja gazu bezprzewodowego (propan-butan),

  • eksploatacja targowiska miejskiego,

  • prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

  • świadczenie usługi sprzętowo-transportowych (koparko-ładowarki, samochody, kontenerowce itp.),

  • zimowe utrzymaniem dróg.

Oferujemy:

  • Wynajem kontenerów na odpady komunalne

PGKiM posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne. W ramach tej działalności Spółka świadczy usługi w zakresie podstawianie kontenerów o pojemności 7 m3 – KP-7 i  10 m3 -KP10 na odpady komunalne i transport odpadów od regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

  • Wywóz nieczystości ciekłych

PGKiM posiada zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie gmin Ozimek, Kolonowskie, Chrząstowice, Zębowice. Usługa odbioru nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości realizowana jest pojazdem asenizacyjnym o pojemności zbiornika 8,5 m3 na podstawie zawartej umowy. Odbiór nieczystości następuję po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu w siedzibie Spółki.

  • Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych

PGKiM posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ozimek. W ramach tej działalności odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości realizowany jest w oparciu o indywidualnie dobrany harmonogram z dostosowanych do potrzeb pojemników. Pojemnik o pojemności 120 l., 240 l. i 1100 l. użyczane są bezpłatnie w okresie obowiązywania podpisanej umowy.Liczba odsłon: 14458