Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • niektóre elementy w tym stopka posiadają niedostateczny kontrast ze względu na zachowanie identyfikacji wizualnej

Wyłączenia

 • treści, które nie zostały wytworzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag, żadań i wniosków odpowiada: Tomasz Kozakiewicz
 • E-mail: dostepnosc@pgkim.ozimek.pl
 • Telefon: (+48) 77 4449 101

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54

 • Przed budynkiem zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku, który jest dwupiętrowy prowadzi jedno wejście od strony bramy wjazdowej przy ul. Powstańców Śl.
 • Wejście znajduje się na wysokości dwóch metrów nad poziomem parkingu.
 • Do wejścia prowadzą schody, krawędzie schodów nie są oznaczone odpowiednio kontrastową taśmą.
 • Przy schodach znajduje się oznakowany przycisk dzwonka przywoławczego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Nie ma pochylni ani platform umożliwiających wjazd na wózkach do pomieszczeń w biurowcu. W budynku nie ma windy.
 • Budynek składa się z korytarzy prowadzących do pomieszczeń biurowych. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wydrukowane są na tabliczkach w wysokim kontraście dla osób słabowidzących.
 • Zapewnia się możliwość obsługi klienta w pomieszczeniu portierni, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Pomieszczenie portierni znajduje się na poziomie parkingu. Nie występują progi i inne przeszkody architektoniczne.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek w Antoniowie przy ul. Rzecznej 14

 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku, który jest dwupiętrowy prowadzi jedno wejście od strony bramy wjazdowej przy ul. Rzecznej
 • Wejście znajduje się na wysokości półtora metra nad poziomem chodnika.
 • Do wejścia prowadzą schody, krawędzie schodów nie są oznaczone odpowiednio kontrastową taśmą.
 • Przy schodach znajduje się oznakowany przycisk dzwonka przywoławczego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Nie ma pochylni ani platform umożliwiających wjazd na wózkach do pomieszczeń w biurowcu. W budynku nie ma windy.
 • Budynek składa się z korytarzy prowadzących do pomieszczeń biurowych. Na parterze znajduje się biuro obsługi klienta.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek w Ozimku przy ul. J. Słowackiego 1

 • Przed budynkiem zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku, który jest parterowy prowadzi jedno wejście od strony ul. J. Słowackiego.
 • Wejście znajduje się na poziomie parkingu. Nie występują progi i inne przeszkody architektoniczne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Budynek składa się z holu prowadzącego do pomieszczeń biurowych.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Liczba odsłon: 2851