Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

INFORMACJA PUBLICZNA


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie i może zostać niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

W sytuacji gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej innej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w takim przypadku PGKiM Sp. z o.o. powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. PGKiM Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba odsłon: 921