Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Informacje o dochodach i stratach Spółki na dzień 31.12.2022 r.

 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 322 368,79 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazał zysk netto w wysokości 1 269 406,02 zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 333 328,77 zł.

Liczba odsłon: 1184